Ang dating alpabetong filipino

Nagsimula ang PABULA kay ESOPO, isang aliping Griyego sa taong 400 before christ.

Ang modernong alpabetong Filipino ay binubuo ng 28 titik kabílang ang 26 titik ng payak ng alpabetong Latino ng ISO, ang Ññ ng wikang Kastila at ang NGng wikang Tagalog. Sa ngayon, ang makabagong alpabetong Filipino ay maaaring gamitin bílang alpabeto ng mga katutubong wika sa Pilipinas kasama na ang wikang Tsabakano, isang kreyol gáling sa wikang Kastila.Noong taong 2014, ang Komisyon sa Wikang Filipino ay naglabas ng bagong patnubay para sa ortograpíya na sasagot sa mga dáting suliranin ukol sa kung papaano ikakatawan ang mga tunog sa mga pilíng wika at dayalekto sa Pilipinas.Ito ay hango sa paggamit ng mga titik ng alpabetong Filipino, at ang mga radikal na rebisyon na isinagawa noong taóng 2001.Noong unang kalahating bahagi ng ika-20 na siglo, ang mga Pilipinong wika ay sinusulat na gamit ang Palabaybayang Kastila (Ortograpiyang Espanyol). Jose Rizal ang unang nagmungkahi sa pag-indihenisado ng pagsulat sa Pilipinas.Noong ipinakilala ang Wikang Pambansa Batay sa Tagalog, ang mambabalarilang si Lope K.

Search for ang dating alpabetong filipino:

ang dating alpabetong filipino-82ang dating alpabetong filipino-88ang dating alpabetong filipino-39

Lagom Umiinog ang tula sa magkakapatid na sina Don Juan, Don Diego, at Don Pedro na pawang nagsikap makuha ang mahiwagang Ibong Adarna na dumarapo sa puno ng Piedras Platas doon sa Bundok Tabor.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

One thought on “ang dating alpabetong filipino”

  1. Here are 12 confessions that might leave you trying to come up with a harder passcode for your phone. "So my boyfriend at the time got a new i Phone and we hooked it up to my Macbook to set it up.